Baetis

Bottenfauna

Bottenfauna

Bottenfauna är de smådjur som lever i hav, sjöar, vattendrag eller andra ytvatten, t ex våtmarker och tillfälliga vattensamlingar. Bottenfauna finns också i små vattensamlingar som tillfälligt vattenfyllda grenklykor och klippskrevor. Variationen över tid och rum hos bottenfauna är extremt stor. Trots att prover insamlats nästan varje månad vid en och samma lokal, under flera års tid, kan nya arter tillkomma vid provtagning i vattensystemet.
Olika arter av bottenfaunan har olika roller i ett ekosystem och är också olika känsliga mot försurat vatten eller föroreningar. Innehållet i ett bottenfaunaprov kan därför visa hur ett  vattendrag har varit påverkat av olika störningar över tid. Så beroende på vilka arter som provet innehåller kan man klassa vattnets ekologiska status.

Exempel:
Den försurningskänsliga arten Gammarus (märlkräfta), påträffas mycket sällan i vatten med pH under 5,6. Återfinns i Gammarus i bottenfaunaprovet, kan man dra slutsatsen att vattnet ej understigit pH 5,6 senaste åren. 

File:Gammarus roeselii.jpg

Gammarus

Experter, certifierade, utför och artbestämmer det mycket tidskrävande arbetet efter en metod som är standardiserad (M42). Rapporter finns tillgängliga för tex länsstyrelsen och kommuner, för att kunna sätta in eventuella åtgärder. I vår förening analyserar vi bottenfauna på familjenivå och dokumenterar informationen på Artportalen småkryp.

 Per Erik Lingdell, en av landets experter