Vision – Mål 2021

Vision

  • Återintroducera öring i de vattendrag som historiskt haft en öringstam i Göteborgs kommun
  • Öka och sprida kunskapen inom fiskevård lokalt, men också utanför fiskevårdområdet
  • Sprida kunskap om de ekosystemtjänster som ”friska” vattendrag bidrag med
  • Värna om biologisk mångfald i områden runt vattendragen
  • Som ett resultat av aktiv fiskevård, erhålla ett kustfiske av hög kvalite


Mål 2021

  • Hjälpa Göteborgs kommun att uppfylla EU:s ramdirektiv för strömmande vatten
  • Riva ut alla vandringshinder eller skapa underhållsfria kostnadseffektiva fauna passager
  • Föreningens utpekade huvudvattendrag skall producera minst 1 öringyngel/m2 över tid
  • Inventera bottenfaunan i minst en lokal/vattendrag och registrera bottenfaunan i Artportalen
  • Påbörja återintroducering av flodpärmussla i minst ett vattendrag i kommunen