Haga å

Haga å

Haga å är det allra sydligaste av Fiskevårdsnätverket Göteborgs vattendrag. De har ett gemensamt flöde i sin nedre del med Årekärrsbäcken. Bäcken är havsöringsproducerande från mynningen i Haga Kile ända upp till Bolsheden vid väg 158, detta är en sträcka på ca 2850 meter från havet räknat.

Målsättningen i detta vattendrag är att anlägga fler och bättre lekplatser för att på så sätt få upp antalet yngel/m2. Detta arbete påbörjades i lite större omfattning under 2014 men är fortfarande i sin linda. Vidare så behöver hela området städas och fixas till för att undvika alltför stora blockeringar av vattenflödet då det är högvatten på våren och hösten.

När den delen av Haga å är färdigställd så finns planer på att även försöka få fisken att leka på östra sidan av väg 158.

_DSC4464_web
Haga å 2014, ©Magnus Pålsson 2014

Haga å 2014, verksamhetsberättelse

Januari
Vandring längs Haga å uppe vid Högås och Gräshagen. Allt såg fint ut men det är ytterst tveksamt om det stiger fisk så här högt upp i systemet. Innan bäcken delvis kulverterades om på 1970-talet fanns det dock lekande fisk i denna del av bäcken.
Kontroll av kulvert under 158:an för att säkerställa att där inte fanns några vandringshinder.
Kontroll av kulvert öster om 158:an för att säkerställa att där inte fanns några vandringshinder.
Det fanns fisk inuti kulverten under 158:an, men ingen fisk syntes i östra delen.

Maj
Arbeten med att rensa upp skräp, förstärkning av strandbrinkar, rensning av kulvert under ”betongplattan” mm.

Juni
Fortsatt arbete med rensning av skräp mm.
Föredrag vid två tillfällen för Askims Hembygdsförening om hur och vad vi gör i bäckarna samt avsikten med föreningens arbete. I slutet av juni bjöds dessutom föreningen ut till Haga å för att på plats få se de åtgärder som vidtagits.
Den 30/6 tar vi emot 12 ton lekgrus och ståndsten som skall användas för att förbättra lekbottnar och uppväxtområden.

Juli
Delar av lekgruset placeras ut i bäcken.

September
Ytterligare ett föredrag för Askims Hembygdsförening.
Större samling där vi fortsätter arbetet med röjning och utplacering av grus ock ståndsten.
Vi medverkar i Tidningen Sydväst i ett repotage där vi berättar om arbetet i bäckarna i syd.

Oktober
Vi medverkar i ett repotage på visslan.se där vi berättar om arbetet i bäckarna i syd.
Akut rensning av kulvert som var helt igenkorkad.
Fisken börjar anlända till lekplatserna i slutet av månaden.

_DSC6007_web
Lekande öring i Haga å, © Magnus Pålsson 2014

November
Stora översvämmningar i samtliga bäckar i början av månaden vilket gjorde att mycket av det arbete som gjorts raserades. Trots allt så hölls kulvertarna öppna och fisken kunde vandra till lekplatserna utan problem.
Full lek i bäcken. Vi kontrollerade även om det fanns fisk öster om 158:an och där fanns fisk även om vi inte kunde se någon lek vid detta tillfälle.

Bilder från dokumentärfilmning hösten 2014:
DSCN0314_resize DSCN0278_resize DSCN0273_resize DSCN0267_resize DSCN0266_resize

Film från leken 2014: