Krogabäcken

Krogabäcken

Krogabäcken sträcker sig från Oxsjön i Brottkärr ner till havet via Origohuset och Billdals Park. Vid havet har den ett gemensamt utlopp med Haga å och Årekärrsbäcken i Haga Kile, dvs. viken innanför Killingholmen.

Namnet Krogabäcken har den fått därför att den rinner förbi det som förr i tiden var Billdals Krog. Krogen låg precis där Kapten Klintons Väg möter Gamla Särövägen.

Krogabäcken är ett mycket produktivt havsöringsvatten, men det finns en del saker som vore önskvärda att dom rättades till. Bl.a. så finns det en laxtrappa i Billdals Park som inte fungerar nåt vidare. Vidare är området runt Origohuset inte särskilt bra eftersom det behövs göras åtgärder för att fisken skall få tillgång till de övre sträckorna. I samband med den byggnation som nu, 2014, genomförs i området runt Origohuset så kommer dessa problem förhoppningsvis att rättas till.

Under 2014 har Fiskevårdsnätverket Göteborg inte vidtagit några större åtgärder i Krogabäcken. Detta beror på på det ovan nämnda bygget vid Origohuset, ombyggnationen i Billdals Park samt det kommande projektet att stabilisera jordmassorna i bäckravinen nedanför Nygårdsskolan.  I princip kan man nog sammanfatta årets åtgärder i Krogabäcken med att vi sett till att hålla den öppen så att fisken kunde nå sina lekplatser i oktober/november.

Krogabäcken 2014, verksamhetsberättelse

April
Kontroll av sträckorna från Uggledal till Sandås för att säkerställa att där inte fanns några vandringshinder.
Trädplantering i mynningsområdet av Krogabäcken. Ca 300 träd (klibbal, sälg, hassel, nypon och rönn) planterades på sydsidan mellan mynningen och gamla banvallen för att säkra upp strandbrinken och ge skugga åt vattnet.

Maj
Bygget vid Origohuset påbörjas och bäcken täcks/kulverteras på en sträcka av ca 30 meter.
Promenad längs de övre delarna från Oxsjön och nedströms för att se hur det ser ut. Det visade sig att det är ett flertal villor som tar vatten ur bäcken, antagligen för att vattna sina gräsmattor. Ingen åtgärd har vidtagits men detta bör kanske följas upp.

Oktober
Akut röjning av vandringshinder i Billdals Park då ett träd fallit ner i bäcken och skapat ett 20 meter långt stopp.
Fisken börjar anlända till lekplatserna i slutet av månaden.
fvn_004Rensning av bäcken då ett träd fallit ner i bäckfåran. © Göran Ehn 2014

November

Stora översvämmningar i samtliga bäckar i början av månaden.
Full lek i bäcken i början av månaden.